Zakres pomocy udzielanej przez asystenta osoby niepełnosprawnej.

 1. Głównym celem przydzielenia asystenta osoby niepełnosprawnej jest ułatwienie niezależnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania studentów i doktorantów niepełnosprawnych w życiu akademickim Uczelni. Asystent osoby niepełnosprawnej wypełniając swoje obowiązki powinien umożliwić efektywne funkcjonowanie studenta/doktoranta niepełnosprawnego, poprzez wykonanie lub pomoc w wykonaniu takich czynności, jakie ta osoba wykonałaby będąc osobą sprawną.
 2. Przez usługi asystenckie rozumie się świadczenie pomocy przez asystenta studenta/doktoranta niepełnosprawnego w wykonywaniu czynności, których student lub doktorant niepełnosprawny nie jest w stanie wykonywać samodzielnie, a które
  są niezbędne dla funkcjonowania w środowisku akademickim. Asystenci pełnią funkcje kompensacyjne w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności indywidualnej studenta lub doktoranta.
 3. Zakres usług asystenta osoby niepełnosprawnej obejmuje wsparcie:
 • w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego na terenie Uczelni, np. przesiadanie się z krzesła lub fotela na wózek inwalidzki, w spożywaniu posiłków, z wyjątkiem pomocy w czynnościach fizjologicznych (usługi w zakresie czynności samoobsługowych i fizjologicznych może świadczyć na rzecz studenta niepełnosprawnego jedynie osoba, która posiada wykształcenie asystenta osoby niepełnosprawnej lub jest spokrewniona ze studentem/doktorantem niepełnosprawnym wnioskującym o usługę);
 • w dotarciu na Uczelnię z miejsca zamieszkania i z powrotem;
 • podczas zajęć na Uczelni;
 • w dotarciu do biblioteki oraz wykonywaniu czynności technicznych w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych;
 • w uczestniczeniu w szkoleniach organizowanych przez Uczelnię;
 • w innych sytuacjach zgłoszonych przez studenta/doktoranta do pełnomocnika, które wynikają z indywidualnych potrzeb, np. przepisywanie notatek z wersji papierowej na elektroniczną, a w przypadku osób z dysfunkcją słuchu, opracowywanie notatek na podstawie plików dźwiękowych;
 • polegające na zadaniach indywidualnych asystenta osoby niepełnosprawnej
  ze studentem/doktorantem niepełnosprawnym, która nie może przekroczyć 1/3 godzin określonych w umowie, o której mowa w § 6 niniejszych zasad. Do zadań indywidualnych zalicza się m.in. wizyty w bibliotece, dziekanacie wydziału i przygotowywanie do zajęć. Osoby z dysfunkcją wzroku lub/i słuchu na zadania indywidualne mogą wykorzystać nie więcej niż połowę godzin określonych w umowie;
 • w przygotowywaniu do zajęć doktoranta niepełnosprawnego i pomoc podczas prowadzenia zajęć;
 • podczas konferencji oraz badań naukowych prowadzonych przez doktoranta niepełnosprawnego.